Overslaan naar inhoud

Gebruiksvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden", "Overeenkomst") zijn een overeenkomst tussen Flawless Hair ("Flawless Hair", "ons", "wij" of "onze") en u ("Gebruiker", "u" of "uw"). Deze Overeenkomst bevat de algemene voorwaarden voor uw gebruik van de website https://flawlesshair.com/ en alle producten of diensten (gezamenlijk "Website" of "Diensten").

Rekeningen en lidmaatschap

Je moet minstens 13 jaar oud zijn om deze Website te gebruiken. Door deze Website te gebruiken en in te stemmen met deze Overeenkomst, garandeert en verklaart u dat u ten minste 13 jaar oud bent.

Als u een account aanmaakt op de Website, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw account en bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder de account en alle andere acties die in verband hiermee worden ondernomen. Het verstrekken van valse contactgegevens van welke aard dan ook kan leiden tot de beëindiging van uw account.

U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeautoriseerd gebruik van uw account of andere inbreuken op de beveiliging. Wij zijn niet aansprakelijk voor handelingen of nalatigheden van u, met inbegrip van enigerlei schade als gevolg van dergelijke handelingen of nalatigheden. We kunnen uw account (of een deel daarvan) opschorten, uitschakelen of verwijderen als we vaststellen dat u een bepaling van deze overeenkomst hebt geschonden of dat uw gedrag of inhoud onze reputatie en goodwill kan schaden.

Als we je account om bovenstaande redenen verwijderen, kun je je niet opnieuw registreren voor onze Services. We kunnen uw e-mailadres en internetprotocoladres blokkeren om verdere registratie te voorkomen.

Inhoud gebruiker

Wij zijn geen eigenaar van gegevens, informatie of materiaal ("Content") dat u indient op de Website tijdens het gebruik van de Service.

U bent als enige verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, kwaliteit, integriteit, wettigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid en intellectuele eigendom of gebruiksrecht van alle ingediende Content. Wij kunnen door u ingediende of gemaakte Content op de Website controleren met behulp van onze Diensten.

Tenzij uitdrukkelijk door u toegestaan, verleent uw gebruik van de Website ons geen licentie om de door u gecreëerde of in uw gebruikersaccount opgeslagen Inhoud te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te wijzigen, te publiceren of te distribueren voor commerciële, marketing- of andere soortgelijke doeleinden. Maar u verleent ons toestemming om de Inhoud van uw gebruikersaccount te openen, kopiëren, distribueren, opslaan, verzenden, opnieuw te formatteren, weer te geven en uit te voeren, uitsluitend zoals vereist voor het doel om de Diensten aan u te leveren.

Zonder een van deze verklaringen of garanties te beperken, hebben we het recht, maar niet de verplichting, om naar eigen goeddunken Inhoud te weigeren of te verwijderen die naar onze redelijke mening een van onze beleidsregels schendt of op enigerlei wijze schadelijk of verwerpelijk is.

Back-ups

We maken regelmatig back-ups van de Website en Inhoud en zullen ons best doen om de volledigheid en nauwkeurigheid van deze back-ups te garanderen. In het geval van hardwarestoringen of gegevensverlies zullen we back-ups automatisch herstellen om de impact en downtime tot een minimum te beperken.

Koppelingen naar andere websites

Hoewel deze Website gelinkt kan zijn aan andere websites, impliceren wij, direct noch indirect, enige goedkeuring, associatie, sponsoring, goedkeuring of connectie met enige gelinkte website, tenzij specifiek hierin vermeld.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van, en staan niet in voor het aanbod van, bedrijven of personen of de inhoud van hun websites. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de acties, producten, diensten en inhoud van derden.

U dient de juridische verklaringen en andere gebruiksvoorwaarden van elke website die u opent via een link op deze Website zorgvuldig te lezen. Het linken naar andere off-site websites is op eigen risico.

Advertenties

Tijdens het gebruik van de Website kunt u in correspondentie treden met of deelnemen aan promoties van adverteerders of sponsors die hun goederen of diensten via de Website tonen.

Dergelijke activiteiten en alle voorwaarden, garanties of verklaringen in verband met dergelijke activiteiten zijn uitsluitend tussen u en de betreffende derde partij. Wij hebben geen aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor dergelijke correspondentie, aankoop of promotie tussen u en een dergelijke derde partij.

Verboden gebruik

In aanvulling op andere voorwaarden zoals uiteengezet in de Overeenkomst, is het u verboden de Website of de Inhoud ervan te gebruiken: (a) voor onwettige doeleinden; (b) anderen te verzoeken onwettige handelingen te verrichten of daaraan deel te nemen; (c) internationale, federale, provinciale of staatsverordeningen, regels, wetten of plaatselijke verordeningen te overtreden; (d) inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, te schaden, te belasteren, te belasteren, te intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) onjuiste of misleidende informatie te verstrekken; (g) virussen of andere kwaadaardige codes te uploaden of over te brengen die op enige wijze de functionaliteit of de werking van de Dienst of van een gerelateerde website, andere websites of het internet beïnvloeden; (h) persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) te spammen, phishen, pharmen, pretenderen, spideren, crawlen of scrapen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een gerelateerde website te beëindigen bij schending van een van de verboden gebruikswijzen.

Intellectuele eigendomsrechten

Deze Overeenkomst draagt geen intellectuele eigendom van Flawless Hair of van derden van Flawless Hair aan u over, en alle rechten, aanspraken en belangen in en op dergelijke eigendom blijven (tussen de partijen) uitsluitend bij Flawless Hair.

Alle handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo's die in verband met onze Website of Diensten worden gebruikt, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Flawless Hair of licentiegevers van Flawless Hair.

Andere handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo's die gebruikt worden in verband met onze Website of Diensten kunnen de handelsmerken van andere derden zijn. Uw gebruik van onze Website en Diensten verleent u geen recht of licentie om Flawless Hair of handelsmerken van derden te reproduceren of anderszins te gebruiken.

Afwijzing van garantie

U stemt ermee in dat uw gebruik van onze Website of Diensten uitsluitend op eigen risico is. U gaat ermee akkoord dat dergelijke Diensten worden geleverd op een "as is" en "as available" basis.

Wij wijzen uitdrukkelijk alle garanties van de hand, zowel expliciet als impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Wij geven geen garantie dat de Services aan uw vereisten zullen voldoen, of dat de Service ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn; noch geven wij enige garantie met betrekking tot de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de Service of met betrekking tot de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van enige informatie die via de Service wordt verkregen of dat gebreken in de Service zullen worden gecorrigeerd.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat alle materiaal en/of gegevens die u downloadt of anderszins verkrijgt door het gebruik van de Service naar eigen goeddunken en op eigen risico wordt gedaan en dat u als enige verantwoordelijk bent voor eventuele schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van dergelijk materiaal en/of dergelijke gegevens.

Wij geven geen garantie met betrekking tot goederen of diensten die worden gekocht of verkregen via de Service of transacties die worden aangegaan via de Service. Geen enkel advies of informatie, mondeling dan wel schriftelijk, door u verkregen van ons of via de Service zal enige garantie doen ontstaan die hierin niet uitdrukkelijk wordt vermeld.

Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zullen in geen geval Flawless Hair, haar filialen, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, leveranciers of licentiegevers aansprakelijk zijn jegens een persoon voor (a): enige indirecte, incidentele, bijzondere, bestraffende, dekkende of gevolgschade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor gederfde winst, inkomsten, verkoop, goodwill, gebruik of inhoud, impact op zaken, bedrijfsonderbreking, verlies van verwachte besparingen, verlies van zakelijke kansen) hoe dan ook veroorzaakt, onder enige theorie van aansprakelijkheid, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, contract, onrechtmatige daad, garantie, schending van wettelijke plicht, nalatigheid of anderszins, zelfs indien Flawless Hair is geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade of dergelijke schade had kunnen voorzien.

Voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal de totale aansprakelijkheid van Flawless Hair en haar filialen, functionarissen, werknemers, agenten, leveranciers en licentiegevers, met betrekking tot de diensten beperkt zijn tot een bedrag dat groter is dan één dollar of alle bedragen die daadwerkelijk contant door u zijn betaald aan Flawless Hair voor de voorafgaande periode van één maand voorafgaand aan de eerste gebeurtenis of gebeurtenis die aanleiding geeft tot dergelijke aansprakelijkheid.

De beperkingen en uitsluitingen zijn ook van toepassing als dit rechtsmiddel u niet volledig compenseert voor eventuele verliezen of niet aan zijn essentiële doel beantwoordt.

Vrijwaring

U gaat ermee akkoord Flawless Hair en haar filialen, directeuren, functionarissen, werknemers en agenten te vrijwaren en schadeloos te stellen van en tegen alle aansprakelijkheden, verliezen, schade of kosten, inclusief redelijke advocaatkosten, die verband houden met of voortvloeien uit beschuldigingen, claims, acties, geschillen of eisen van derden die tegen een van hen worden ingebracht als gevolg van of met betrekking tot uw Content, uw gebruik van de Website of Diensten of opzettelijk wangedrag van uw kant.

Scheidbaarheid

Alle rechten en beperkingen in deze Overeenkomst kunnen worden uitgeoefend en zijn alleen van toepassing en bindend voor zover ze niet in strijd zijn met toepasselijke wetgeving en zijn bedoeld om te worden beperkt voor zover nodig, zodat ze deze Overeenkomst niet onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar maken.

Als een bepaling of een deel van een bepaling van deze Overeenkomst door een bevoegde rechtbank onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, is het de intentie van de partijen dat de resterende bepalingen of delen daarvan hun overeenkomst vormen met betrekking tot het onderwerp hiervan, en blijven al deze resterende bepalingen of delen daarvan volledig van kracht.

Geschillen oplossen

Op de totstandkoming, interpretatie en uitvoering van deze Overeenkomst en eventuele geschillen die daaruit voortvloeien, is het materiële en formele recht van Federacija Bosna i Hercegovina, Bosnië en Herzegovina van toepassing, zonder rekening te houden met de regels inzake conflicten of rechtskeuze en, voor zover van toepassing, het recht van Bosnië en Herzegovina.

De exclusieve jurisdictie en locatie voor acties met betrekking tot het onderwerp hiervan zijn de staats- en federale rechtbanken in Federacija Bosna i Hercegovina, Bosnië en Herzegovina, en u onderwerpt zich hierbij aan de persoonlijke jurisdictie van dergelijke rechtbanken.

U doet hierbij afstand van elk recht op een juryrechtspraak in enige procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing op deze Overeenkomst.

Opdracht

U mag geen van uw rechten of verplichtingen uit hoofde hiervan geheel of gedeeltelijk toewijzen, doorverkopen, in sublicentie geven of anderszins overdragen of delegeren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, welke uitsluitend naar ons eigen goeddunken en zonder verplichting wordt gegeven; een dergelijke toewijzing of overdracht is nietig. Het staat KPN vrij om zijn rechten of verplichtingen uit hoofde hiervan geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde partij als onderdeel van de verkoop van alle of een aanzienlijk deel van zijn activa of aandelen of als onderdeel van een fusie.

Wijzigingen en amendementen

Wij behouden ons het recht voor om deze Overeenkomst of haar beleid met betrekking tot de Website of Diensten op elk gewenst moment te wijzigen, met ingang van het plaatsen van een bijgewerkte versie van deze Overeenkomst op de Website.

Wanneer we dat doen, zullen we de bijgewerkte datum onder aan deze pagina aanpassen.

Het blijven gebruiken van de Website na dergelijke wijzigingen houdt in dat u instemt met dergelijke wijzigingen.

Aanvaarding van deze voorwaarden

U erkent dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en dat u akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen. Door gebruik te maken van de Website of de Diensten stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Overeenkomst, bent u niet gemachtigd om de Website en de Diensten te gebruiken of er toegang toe te hebben.

Contact met ons opnemen

Als u vragen hebt over deze Overeenkomst, kunt u contact met ons opnemen: [email protected]